ADVOKATFIRMAN ALLIANS INTEGRITETSPOLICY

 

  1. Allmän information

 

1.1 Advokatfirman Allians är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att Advokatfirman Allians ansvarar för hur personuppgifterna som vi erhåller samlas in och används.

1.2 Med personuppgifter avses alla uppgifter som direkt eller indirekt kan härledas till en levande fysisk person. Advokatfirman Allians är angelägna om att dina personuppgifter skyddas och vi behandlar dem därför endast i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan gällande lagstiftning.

1.3 Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll och vi kommer inte heller kunna skicka information till dig och bjuda in till events eller skicka nyhetsbrev m.m.

1.4 Denna policy beskriver den behandling av personuppgifter som Advokatfirman Allians utför i samband med utförandet av klientuppdrag, åligganden enligt lag, prenumeration av nyhetsbrev, inbjudningar till events/utbildning och när du kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler.

  1. Personuppgifter som behandlas

 

2.1 Advokatfirman Allians behandlar personuppgifter som vi får i samband med att vi utför juridiska tjänster/uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. De personuppgifter som då blir aktuella är till exempel namn, personnummer, titel, kontaktuppgifter, faktureringsuppgifter och annan affärsrelaterad information som klient, klients företrädare eller motparter förser oss med. De uppgifter som lämnas kan komma att kompletteras med uppgifter som vi hämtar från andra källor såsom ditt bolags publika webbsida, publika databaser eller betaldatabaser exempelvis Bolagsverkets söktjänst eller InfoTorg i syfte att säkerställa att personuppgifterna är korrekta.

2.2 Advokatfirman Allians behandlar personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss exempelvis när du kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler, ber oss sända dig nyhetsbrev eller liknande eller när du anmäler dig till ett event/utbildning. Uppgifterna vi då behandlar är ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, titel och arbetsgivare eller den affärsrelation vi har med dig. I vissa fall kan de uppgifter du lämnar till oss även kompletteras med uppgifter som vi hämtar från andra källor vilket exempelvis kan vara ditt bolags publika webbsida och publika databaser, i syfte att bekräfta din nuvarande titel/position.

  1. Giltigt skäl för behandlingen

3.1 Advokatfirman Allians behandlar bara dina personuppgifter när det finns ett giltigt skäl (laglig grund) för behandlingen.

3.2 Advokatfirman Allians behandlar personuppgifter för att utföra och administrera uppdrag, genomföra obligatorisk jävs- och penningtvättskontroller, för att tillvarata dina intressen och för redovisnings- och faktureringsändamål. Behandlingen grundar sig på vår skyldighet att fullgöra avtalet med vår klient samt vårt berättigade intresse av att kunna leverera juridiska tjänster.

3.3 Behandling av uppgifterna sker även för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss enligt lag, exempelvis enligt lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) eller bokföringslagen (1999:1078). Behandling av uppgifter sker även för att fullgöra de förpliktelser som åligger Advoktfirman Allians enligt Sveriges Advokatsamfunds stadgar och regler.

3.4 Personuppgifter som tillhör kontaktpersoner hos våra klienter som är juridiska personer behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att fullgöra det avtal som kontaktpersonens arbetsgivare ingått med oss.

3.5 Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

3.6 De uppgifter som behandlas i syfte att kommunicera med er, vilket inkluderar sändande av nyhetsbrev, information, inbjudningar till events och utbildningar och för att hålla våra kontaktregister uppdaterade, sker med stöd av vårt berättigade intresse att bibehålla en affärsrelation och kommunikation med er, som affärskontakt, rörande vår verksamhet.

  1. Överföring av personuppgifter

 

4.1 Endast de anställda vid Advokatfirman Allians som behöver tillgång till personuppgifterna för att fullgöra de ändamål som listats ovan har tillgång till uppgifterna.

4.2 Dina personuppgifter kommer inte lämnas ut till någon utomstående förutom i följande fall

i ) det särskilt överenskommits mellan Advokatfirman Allians och dig

ii) det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter

iii) det är nödvändigt för att vi skall fullgöra en lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol

iiii) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

4.3 Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

4.4 I de fall personuppgifter kan komma att överföras till ett land utanför EU/EES så sker det i enlighet med gällande lagstiftning på dataskyddsområdet och det kräver att landet ifråga har en adekvat skyddsnivå eller att det finns annan tillräcklig skyddsåtgärd som innebär att överföringen är lagenlig, exempelvis användning av s.k. standardavtalsklausuler. Tillfälligtvis kan överföring till tredje land ske om det är nödvändigt för att fullgöra avtal eller för att göra gällande rättsliga anspråk.

  1. Tid uppgifterna sparas

 

5.1 Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatfirman Allians enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

5.2 Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet raderas när de inte längre är relevanta för det ändamål de samlats in för. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

  1. Dina rättigheter

 

6.1 Du har rätt att begära information från Advokatfirman Allians om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.

6.2 Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

6.3 Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

  1. Ändringar av denna policy

 

7.1 Denna policy kan komma att ändras. Den senaste versionen finns alltid publicerad på vår webbsida. Besök därför gärna vår webbplats för att ta del av eventuella uppdateringar eller förändringar.

Kontakta oss på henrik.nilsson@allians.se eller adress nedan om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Advokatfirman Allians Stockholm AB                                 Advokatfirman Allians IBL AB

Box 7325                                                                               Västra kyrkogatan 1

103 90 Stockholm                                                                 652 24 Karlstad