Vi kan bland annat hjälpa dig med

Arbetsrätt

Advokatfirman Allians bistår med upprättande av anställningsavtal för bolagets personal, policy avseende allmänna anställningsvillkor, avtal för VD och andra nyckelpersoner, bonus- och tantiemupplägg samt optionsprogram.

Advokatfirman kan även bistå med representation av företag vid förhandlingar gentemot lokala och centrala fackliga organisationer, vid medbestämmandeförhandlingar, förhandlingar om uppsägning och kollektivavtal, driftsinskränkning, omplacering och uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl samt vid tolkning och tillämpning av lagen om skydd för företagshemligheter. Vi biträder vid tvister inför skiljenämnd, allmän domstol och i Arbetsdomstolen.